Po­vor­ka "Ve­li­ke lut­ke“ ("Les Po­upées géantes“) je performans fran­cu­skog te­a­tra "Trans Espres“.      Foto: AA

Per­for­mans po­vor­kom "Ve­li­ke lut­ke“ ("Les Po­upées géantes“) fran­cu­skog te­a­tra "Trans Espres“ u četvrtak uvečer otvo­ren je 22. fe­sti­val ulič­nih svi­ra­ča – Gra­dić fest.

Tri lut­ke, na­lik por­ce­lan­skim, vi­so­ke pet me­ta­ra, sa kri­no­li­na­ma iste ši­ri­ne, kre­nu­le su od zgra­de Ba­no­vi­ne pre­ko Va­ra­din­skog mo­sta do Be­o­grad­ske uli­ce, simbolički spa­ja­ju­ći No­vi Sad i Pe­tro­va­ra­din, u pratnji velikog broja posjetilaca koji su zajedno sa ovom muzičko-svjetlosnom povorkom otišli u podgrađe Petrovaradinske tvrđave, gdje je nastavljen program uz nastupe različitih izvođača i bioskopske projekcije.

Pod slo­ga­nom "Na­đi­mo se u Gra­di­ću!“ Fe­sti­val ulič­nih svi­ra­ča – Gra­dić fest će to­kom tri fe­sti­val­ska da­na, do su­bo­te, 27. augu­sta, uli­ce pod­gra­đa is­pu­ni­ti mu­zi­kom, razli­či­tim per­for­man­si­ma, kao i film­skom se­lek­ci­jom.

Po tradiciji, svi programi Festivala uličnih svirača su besplatni.

TRT Balkan / agencije