Nacrtom budžeta prioritetno se podržava nastavak reformi i ispunjenje uslova za Evropsko partnerstvo te provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.     Foto: Fena

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine jednoglasno je utvrdilo nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2024. godinu, uz korekcije na sjednici koje se, među ostalim, odnose na povećanje budžeta Ministarstva odbrane BiH za 1.750.000 konvertibilnih maraka (KM) u odnosu na prvobitno planirana sredstva, te povećanja budžeta Predsjedništva BiH za 500.000 KM.

Istodobno je smanjen budžet Ministarstva sigurnosti BiH za 950.000 KM u odnosu na prvobitno planirana sredstva, Ureda za veterinarstvo za 500.000 KM i Zavoda za izvršenje sankcija, pritvora i drugih mjera za 800.000 KM.

Ministarstvo finansija i trezora dostavit će odmah nacrt budžeta Predsjedništvu BiH, ovlaštenom za njegovo predlaganje Parlamentarnoj skupštini BiH, koja u konačnici usvaja ovaj zakon, uz prijedlog da se razmatra po hitnoj proceduri.

Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u okviru budžeta za 2024. godinu iznose 1.355.400.000 KM, što je povećanje za 40 miliona KM u odnosu na budžet institucija BiH za 2023. godinu. Prihodi od indirektnih poreza planirani su u iznosu 1.020.500.000 KM i na istom su nivou kao prethodne godine, kada su povećani za oko 155 miliona KM u odnosu na budžet za 2022. Među ostalim izvorima finansiranja su neporezni prihodi institucija BiH u iznosu 248.049.000 KM, što je povećanje za oko 95,9 miliona KM u odnosu na godinu ranije.

Ukupni rashodi institucija BiH iznose 1.355.400.000 KM i veći su za tri posto u odnosu na prethodnu godinu, dok servisiranje vanjskog duga BiH iznosi 1.430.733.053 KM. Tako ukupni rashodi institucija BiH i servisiranje vanjskog duga BiH u budžetu za 2024. godinu iznose 2.786.133.053 KM, što je povećanje za 224.766.691 KM ili devet posto u odnosu na 2023. godinu.

Nacrtom budžeta prioritetno se podržava nastavak reformi i ispunjenje uslova za Evropsko partnerstvo te provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). Također, među prioritetima, Ministarstva obrane BiH poveća za 1.750.000 KM u odnosu na prvobitno planirana sredstva. Ova sredstva omogućit će neometan rad ovog ministarstva i njegovo učešće s drugim ministarstvima i institucijama Vijeća ministara BiH u programima i aktivnostima proisteklim iz programa Partnerstvo za mir (PfP) i drugih vidova saradnje s NATO-om. Istodobno, među prioritetima su planirana budžetska sredstva za provedbu višegodišnjih projekata budžetskih korisnika, navedeno je u saopštenju iz Vijeća ministara BiH.

Prethodno je Vijeće ministara BiH usvojilo Dokument okvirnog proračuna (DOP) institucija Bosne i Hercegovine za period 2024. - 2026. godine, usaglašen s Globalnim okvirom fiskalne bilance i politika u BiH za ovaj period, a koji je Fiskalno vijeće BiH usvojilo 23. januara 2024. godine.​​​​​​​

TRT Balkan / agencije