Za realizaciju odluke zaduženi su federalna ministarstva energije, rudarstva i industrije i finansija i Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo.       Foto: FENA

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici, na prijedlog federalnog Ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela odluku kojom se odobrava prenos sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata od 10,5 miliona KM.

Sredstva u iznosu od 10.500.000 KM planirana u Budžetu FBiH za 2024. godinu federalnom Ministarstvu energije, rudarstva i industrije na ekonomskom kodu "Subvencije javnim preduzećima - Poseban namjenski transakciji račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata", u okviru izvora namjenskih prihoda, utrošit će se u skladu s odlukom o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period 2023-2026. godina, a koja se odnose na 2024. godinu.

Federalno Ministarstvo energije, rudarstva i industrije će posebnim rješenjem uspostaviti proceduru postupanja unutar Ministarstva kod prenosa sredstava koja se prikupljaju po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata na namjenskom depozitnom računu budžeta FBiH te će imenovati komisiju za praćenje namjenskog utroška sredstava.

Ovo ministarstvo će davati naloge federalnom Ministarstvu finansija da sa posebnog namjenskog transakcijskog računa izvrši prenos raspoloživih sredstava na račun Operatora-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo. Za realizaciju ove odluke zadužuju se federalno Ministarstvo energije, rudarstva i industrije, federalno Ministarstvo finansija i Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti, saopćeno je iz Vlade FBiH.

Vlada Federacije BiH je na prijedlog federalne Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove utvrdila Prijedlog zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji BiH koji će biti upućen u Parlament Federacije BiH.

Ovim zakonom se, pojašnjava predlagač, uređuje oblast građevinskog zemljišta, u skladu sa "novim" stvarnim pravom, odnosno načelima i pravilima postavljenim kroz Zakon o stvarnim pravima, što je utvrđena zakonska obaveza.

Predlagač u obrazloženju zakona, između ostalog, navodi da se ovim zakonskim propisom kao građevinsko zemljište definiše sve ono zemljište koje je važećim prostorno-planskim dokumentima predviđeno za izgradnju i za to zemljište važi pravni režim koji se reguliše ovim prijedlogom zakona. U skladu s "novim" stvarnim pravom, načelom jednovrsnosti vlasništva i jedinstva nekretnine u ovom prijedlogu zakona se ne pravi razlika između gradskog građevinskog zemljišta (koje je nekada bilo u isključivo društvenom vlasništvu) i ostalog građevinskog zemljišta (koje je moglo biti i u privatnom vlasništvu), nego se sve građevinsko zemljište posmatra kao cjelina i ima isti status, navodi se u saopćenju.

TRT Balkan / agencije